سربلندی ایران حد و مرز ندارد.....

سربلندی ایران حد و مرز ندارد.....

سربلندی ایران حد و مرز ندارد.....
این روزها تمام ایران صحبت از پیروزی و سربلندی و سرافرازیست.
صبح از خواب بیدار می شوی و خبر پیروزی غرورآفرین تیم والیبال ایران مقابل آمریکا را می شنوی 

روز دیگر خبر قهرمانی تیم فوتبال ساحلی ایران در خاک کشوری که هنوز از خواب زمستانی خودخواسته اش
 بیدار نشده و باز به همسایه کوچک یادآور می شوی که همسایه،خلیج تا ابد فارس است و بس.....
و امروز صبح دوباره بیداری و دوباره یک خبر خوب دیگر،این بار پیروزی تیم ایران در مذاکرات هسته ای.
مهم نیست کجای دنیا باشد،پرچم خوش رنگ ایران همه جا برافراشته است و رقص این پرچم چه زیباست.....
مجموعه پدرخوب پیروزی های تاریخی ایران را به تمامی هموطنان عزیز تبریک می گوید.آرزوی ما سربلندی و سرافرازی ایران و ایرانیست.....

مرجع :