شرایط اعطای نمایندگی شعب پدر خوب

شرایط اعطای نمایندگی شعب پدر خوب

شرایط عمومی:

 • - دارا بودن زمینه اقتصادی مورد نیاز این حرفه (توان مالي كافي جهت احداث ، استانداردسازي ، خريد تجهيزات و گشایش نمايندگي )
 • - تکمیل مدارک لازم و کسب تاییدیه های مجموعه در مصاحبه اولیه
 • - متعهد به رعایت حقوق مشتری

شرايط مکانی:

 • - داشتن حداقل 100 مترمربع ملک (زیربنا) در يكي از خيابانهاي اصلي يا معابر پر تردد با بر حداقل 6 متر.(در شهرستانها حداقل 120 متر مربع).
 • - ارائه اصل اسناد مالكيت یا اجاره (بنام متقاضی یا اقرار نامه از صاحب سند مبنی بر اختیار تام در زمینه گشایش شعبه پدر خوب در محل).
 • - رعایت فاصله مجاز ملك مورد نظر از ديگر نمايندگيهاي مجموعه رستوران های پدر خوب (بر اساس نظر مجموعه)
 • - کیفیت موارد فوق با مراجعه حضوری بازرس شرکت ، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مدارك لازم جهت اعطای نمایندگی:

اشخاص حقیقی

 • - اصل و كپي شناسنامه از تمام صفحات
 • - اصل و كپي كارت ملي پشت و رو
 • - فرم تكميل شده درخواست اعطای امتیازنمایندگی یا مشارکت
 • - اصل و کپی سند مالکیت ، اجاره نامه یا صلح نامه محل مورد نظر

اشخاص حقوقی

 • - اصل و کپی از تمام صفحات اساسنامه شرکت و تصویر روزنامه رسمی از آخرین تغییرات
 • - اصل و کپی کارت ملی مدیر عامل و ریئس هیئت مدیره
 • - فرم تکمیل شده